پس از پیروزی نیروهای پارلمان در برابر نیروهای سلطنتی در جنگ‌های داخلی انگلستان، و به قدرت رسیدن الیور کرامول، نیروهای پیروز پادشاه وقت انگلستان، چارلز اول را اعدام می‌کنند. حکم اعدام چارلز اول:   در ادامه مجموعه‌ای از تصاویری که با موضوع اعدام چارلز اول کشیده...