جنگ داخلی اسپانیا یک جنگ تمام عیار است بین جناح چپ(جمهوری خواهان – کمونیست‌ها – آنارشیست‌ها) و جناح راست(ارتش و کلیسا و سلطنت‌طلبان) در حکومت جمهوری نوپای اسپانیا شکل گرفت. آتش این جنگ با کودتای ارتش به رهبری فرانکو روشن شد و بیش از سه سال این کشور را در آتش خود سوزاند. حمایت کشورهای خارجی مثل شوروی و ایتالیا و آلمان و فرانسه در شکست و پیروزی طرفین جنگ تأثیری عمیق داشت تا جایی که می‌توان این جنگ را ماکتی برای آزمایش تئوری‌ها و جنگ‌افزارهای کشورهای بزرگ در جنگ دوم جهانی دانست. در این میان نقش استالین به عنوان حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی در حمایت از جناح چپ و سهم‌خواهی از منابع اسپانیا، جلوه‌ای کامل از استعمارگری شوروی را به تاریخ نشان می‌دهد.