همراه کردن نسل نو و به حرکت و تکاپو درآوردن آن امری لازم و ضروری برای هر جامعه‌ای است.  بعد از انقلاب اکتبر، بلشویک‌ها نظام آموزشی جدیدی در روسیه تاسیس کردند. آنان در ایجاد این حس به کودکان که آن‌ها نقش موثری در جامعه دارند، می‌توان گفت موفق عمل کردند. برای القاء این حس، آن‌ها از ابزارهای مختلفی بهره گرفتند. یکی از این ابزارها پوستر بود. تعداد بی‌شماری پوستر که در هر کدام حس «امید به آینده و ساختن جامعه‌ای بهتر زیر لوای حزب کمونیست» موج می‌زد و با این تصاویر کودکان کاخ آرزوهای خود را می‌ساختند. در ادامه مجموعه‌ای از این پوسترهای تبلیغاتی آمده است.