خاندان تئودور که با پادشاهی هنری هفتم سلطنتشان بر انگلستان آغاز شد و دوران آن‌ها، دوران تحولات انگلستان و ورود این کشور به عصر جدید بود. تصویر زیر شجرنامه این خاندان را از هنری هفتم، نمایش می‌دهد.