قسمت دوم از مجموعه «خاطرات یک انقلاب»

این کار حاصل مصاحبه تیم دوران با دبیر اول سفارت کوبا در ایران، خانم تانیا کائوسه رودریگز (Tania Causse Rodriguez)، پیرامون انقلاب کوبا و وقایع آن است.

***

>> قسمت قبلی   ***   >>> قسمت بعدی