پس از فتح غرناطه فردیناند و ایزابل امتیـازاتی به یهودیان این شهر دادند از جمله حق سکونت آنها در سایر مناطق اســپانیا بـه عنـوان شهروندان تحت حمایت او، و نیز حق مهاجرت به شمال افریقا. مهاجرت داوطلبانه” به یقین امتیازی بود که به پاس مشارکت این دسته یـهودیان در فتح غرناطه داده شد زیرا در آن زمان شــمال آفریقـا از موقـع تجـاری برجسـته ای برخوردار بود و به همین دلیل کمی بعد مهاجرت انبوهی از یهودیان به سرزمین مراکش رخ داد …