پاپ و دولت‌های اروپایی کاتولیک، به دلیل اهداف مشترک سیاسی، تبلیغی و مذهبی، در دوره صفویه مبلغانی را به ایران اعزام می‌کنند. در این پادکست با بعضی از این مبلغان مسیحی آشنا می‌شوید: