قسمت دوم از مجموعه پادکست‌های سفر به کوبا

نویسنده متن: محمدرضا عبدالحمیدی

گویندگی و تدوین: امیرحسین سلیمانی شیرآباد

 

قسمت قبلی: سفر به کوبا – قسمت اول     |     قسمت بعدی: سفر به کوبا – قسمت سوم