قسمت اول از مجموعه پادکست‌های سفر به کوبا

نویسنده متن: محمدرضا عبدالحمیدی

گویندگی و تدوین: امیرحسین سلیمانی شیرآباد

 

قسمت بعدی: سفر به کوبا – قسمت دوم