تصویر زیر مروری است بر اتفاقات مهم دوره انقلاب فرهنگی چین به تفکیک سال‌های مختلف

 

*برای وضوح بیش‌تر می‌توانید تصویر را جداگانه و در یک صفحه جدید باز کنید.